Bekendmaking ministerieel besluit

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat een Ministerieel besluit houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, D/PMVC/16K08/24976, van 6 april 2017, houdende het verlenen van een milieuvergunning aan:
STIJN STILLAERT, WETERBEEKSTRAAT 28, 3360 BIERBEEK,
voor het exploiteren van een vleesvarkensbedrijf en een biologische kippenhouderij, gelegen op hetzelfde adres, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie G, perceelsnummers 153k, 153p, 153r, 153s, 153t, 238 en 239,

Het bestreden besluit WIJZIGT in een aantal bepalingen van de vergunning:
a. Alle voeder- en mesttransporten gebeuren alleen overdag,
b. Ten laatste 1 jaar na het buiten gebruik stellen van de stal, wordt de mestkelder leeggemaakt. Daarna wordt de mestkelder niet langer gebruikt voor de opslag van dierlijke mest,
c. De nieuwe varkensstal wordt voorzien van een combi-luchtwasser op basis van een biologisch luchtwassysteem S-1.
De andere bepalingen van de afgeleverde vergunning worden bevestigd.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 7 november 2017 tot 5 januari 2018, ter inzage van het publiek bij de milieudienst in het gemeentehuis - tel: 016 46 87 88 - milieu@bierbeek.be.