Mee denken over de Melkerijsite

Op 15 februari was er een eerste overleg met inwoners over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de Melkerijsite aan de Hoogstraat in Bierbeek. De bestemming van dat gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s volgens het gewestplan is achterhaald.

Flexibel kader

De gemeente wil deze zone een nieuwe bestemming geven die meer aansluit bij de activiteiten in het hoofddorp. Daarnaast wordt een beperkte inname van agrarisch gebied voorzien om meer ruimte te bieden aan de de huidige sport- en recreatieve voorzieningen.
Het RUP wordt opgevat als een flexibel kader, waarin enkel de noodzakelijke kwaliteitseisen worden opgenomen. Later moet dan op projectniveau gezocht worden naar een goede vertaling die ruimtelijk verantwoord is binnen de omgeving en waarin duidelijke klemtonen worden gelegd. De verplichte opmaak van zo een projectmatige inrichtingsstudie is wenselijk om de (gefaseerde) ontwikkeling van dit gebied in goede banen te leiden, om de kwaliteit te bewaken en om te vermijden dat andere ontwikkelingen zouden worden gehypothekeerd.
Wel zullen in het RUP duidelijk uitspraken worden gedaan over waar bebouwing kan en welke delen bedoeld zijn voor activiteiten in open lucht. Bebouwing wordt geconcentreerd in een zone langs de Hoogstraat, zodanig dat de open ruimte zoveel als mogelijk gevrijwaard kan worden.

Eerste startnota

Het studiebureau heeft een startnota opgemaakt. Dit is de eerste stap in de procedure voor de opmaak van het RUP en omvat een globale omschrijving van de planopties (wat gaan we doen) en een screening van de milieueffecten.
De regelgeving voorziet minstens in een raadpleging van de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen en één participatiemoment . Vandaar dat de gemeente een eerste participatie organiseert in een vroeg stadium om zo het draagvlak én de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Dit participatiemoment maakt een inbreng van de brede bevolking mogelijk de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en bijhorende effectbeoordelingen.

Ook jouw mening telt

Geïnteresseerden kunnen de startnota en de procesnota raadplegen bij de dienst Omgeving, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek van 26 juni tot 24 augustus 2017.

De beide documenten vind je hier:

- de procesnota (pdf - 0,54 MB)

- de startnota RUP Melkerijsite (pdf - 7 MB)

- verslag infovergadering 15/02/2017 (pdf - 0,1 MB) 

Meer info dienst omgeving - 016 46 87 88 - stedenbouw@bierbeek.be