De gemeente Bierbeek werft aan

De gemeente Bierbeek werft aan

EEN VOLTIJDSE OMGEVINGSAMBTENAAR MILIEU & MOBILITEIT (B1-B3) (m/v) IN STATUTAIR VERBAND

(met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Hoofddoel van de functie

De dienst Omgeving werkt aan de ontwikkeling van een efficiënt, anticiperend en actief beleid op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, woonbeleid, milieu en mobiliteit. De dienst Omgeving stimuleert een milieubewuste en duurzame leefwijze.

De omgevingsambtenaar Milieu & Mobiliteit staat het diensthoofd bij in al zijn taken die tot het milieu- en mobiliteitspakket behoren. De omgevingsambtenaar Milieu & Mobiliteit staat in voor het uitvoeren van de inhoudelijke en administratieve afhandeling van omgevingsvergunningen en het milieutechnisch onderzoek en advies hierbij. De omgevingsambtenaar Milieu & Mobiliteit oefent de bevoegdheid van milieutoezichthouder uit.

Kandidaten moeten :

  1. de Belgische nationaliteit hebben
  2. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  3. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  4. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  5. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  6. in het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld
  7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke & mondelinge proef)

Indiensttreding : september/oktober 2018

Kandidaturen : uiterlijk op 30 juni 2018 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een bewijs van nationaliteit, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).

Inlichtingen : personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be

Klik hier voor de functiebeschrijving (pdf)

Klik hier voor de selectieprocedure (pdf)

 

De hulpverleningszone Oost is op zoek naar vrijwillige brandweermannen. Voor meer info en de voorwaarden klik hier (pdf).